Erasmus 2019/2020CONTACTE:
Departament de Gestió de Programes Internacionals.
e-mail: erasmus@conservatorisuperior.com
Coordinador: Sr. Pedro Mateo González
Telèfon: 0034 971 49 89 35

• Al web de la Unió Europea: <http://ec.europa.eu/index_es.htm>
Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus
Pg. del Prado, 28, 8a planta, 28014 Madrid
Telèfon: 0034 915065685
Fax: 0034 915065689
a/e: erasmus@mec.es

PREGUNTES HABITUALS
1.- Introducció
2.- Què és el Programa Erasmus?
3.- Mobilitat d'estudiants amb la finalitat d'estudis
4.- Qui pot sol·licitar aquests ajuts de mobilitat d'estudiants?
5.- Mobilitat Docent: Quin són els objectius de la mobilitat docent Erasmus?
6.- Qui pot sol·licitar aquests ajuts de mobilitat docent?
7.- Com sol·licitar la mobilitat d'estudiants
8.- Com sol·licitar la mobilitat docent per a professorat
9.- Llistat de centres amb acords bilaterals

1.- Introducció
El Conservatori Superior de Música de les Illes Balears està inclòs en el Programa Erasmus des de l'any 2009. El Departament de Relacions Internacionals desenvolupa principalment les gestions dels programes de mobilitat, amb la finalitat d'afavorir la mobilitat dels estudiants i professors del centre. L'objectiu és contribuir a la internacionalització dels estudis musicals i a la creació de l'espai europeu d'educació superior.

2.- Què és el programa Erasmus?
El Programa Erasmus és un programa de mobilitat organitzat per la Unió Europea per permetre l'estudi a una altra universitat o institució educativa europea en un període determinat de temps i amb tot el reconeixement dels estudis realitzats a l'estranger per part del país d'origen de l'estudiant.

L'acrònim fou creat perquè coincidís amb el nom en llatí del filòsof, teòleg, professor i humanista Erasmo de Rotterdam (1465-1536)

3.- Mobilitat d'estudiants amb la finalitat d'estudis
Els objectius de la mobilitat dels estudiants Erasmus són:
Permetre que els estudiants es beneficiïn educativament, lingüísticament i culturalment de l'experiència de l'aprenentatge a altres països europeus.
Fomentar la cooperació entre institucions i enriquir l'entorn educatiu de les institucions d'acollida. Contribuir a la creació d'una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb mentalitat oberta i experiència internacional.
Facilitar la transferència de crèdits i el reconeixement d'estades a l'estranger, mitjançant el sistema ECTS o un sistema de crèdits compatible.
El Programa Erasmus consisteix a realitzar un període d'estudis en una institució d'educació superior d'un altre país europeu. En finalitzar, la institució d'origen de l'estudiant reconeix acadèmicament els estudis cursats. Durant aquest període, l'estudiant està exempt de pagar taxes acadèmiques a la institució d'acollida.
Poden participar en el Programa els estudiants d'institucions d'educació superior que tenguin una Carta Universitària Erasmus. L'estudiant ha de rebre un acord d'estudis per escrit relatiu al programa d'estudis que seguirà al país d'acollida. En acabar l'estada a l'estranger, la institució d'acollida ha de remetre a l'estudiant Erasmus i a la seva institució d'origen un certificat que acrediti que ha completat el programa acordat i un informe dels seus resultats.

Els ajuts als estudiants Erasmus són compatibles amb qualsevol altre ajut o préstec nacional.
- PUJAR -

4.- Qui pot sol·licitar aquests ajuts de mobilitat d'estudiants?
S'hi poden acollir les institucions d'educació superior en possessió de la Carta Universitària Erasmus. La durada mínima és de tres mesos i la màxima de dotze. El Conservatori Superior de Música de les Illes Balears ha sol·licitat per al curs 2019-2020 una estada mínima de quatre mesos i màxima de vuit (un o dos quadrimestres).
Activitats finançades: l'ajut té com a finalitat contribuir a sufragar les despeses addicionals derivades de la mobilitat dels estudiants (per exemple, manutenció, viatge, allotjament, etc.)
- PUJAR -

5.- Mobilitat Docent: Quin són els objectius de la mobilitat docent Erasmus?
Els objectius de la mobilitat docent Erasmus són:
Permetre que els estudiants que no poden participar en un programa de mobilitat es beneficiïn dels coneixements i l'experiència del personal acadèmic d'institucions d'educació superior d'altres països europeus.
Fomentar l'intercanvi de competències i d'experiències sobre mètodes pedagògics.
Animar les institucions d'educació superior per tal que ampliïn i enriqueixin la varietat i el contingut dels cursos que ofereixen.
Les característiques d'aquestes accions són:
L'activitat principal és l'ensenyament impartit per un professor d'una institució d'educació superior o pel personal d'una empresa a una altra institució d'educació superior d'un país soci, encara que al marge puguin desenvolupar-se altres activitats.
Pot participar-hi el personal docent d'institucions d'educació superior que tenguin una Carta Universitària Erasmus o el personal d'empreses.
El personal docent que participa en un programa de mobilitat ha d'estar integrat al departament o la facultat del centre d'acollida. Això implica que la mobilitat de personal docent està basada en acords interinstitucionals.
Les institucions d'ensenyament superior associades han d'acordar amb anterioritat a l'estada el programa d'estudis que seguiran els professors visitants.
La mobilitat de personal d'una empresa a una institució d'educació superior s'efectua mitjançant una invitació de la institució d'educació superior al personal de l'empresa. L'ajut sempre és gestionat per la institució d'educació superior.
La selecció dels beneficiaris correspon a la institució d'educació superior d'origen.

- PUJAR -

6.- Qui pot sol·licitar aquests ajuts de mobilitat docent?
Les institucions d'educació superior en possessió d'una Carta Universitària Erasmus.

Durada:
No s'estableix una durada mínima d'aquesta activitat, però és obligatori impartir almenys cinc hores lectives. La durada màxima és de sis setmanes, encara que l'Agència Nacional finançarà com a màxim una setmana. El conservatori Superior de Música de les Illes Balears ha sol·licitat una durada màxima de 5 dies.

Activitats finançades:
L'ajut representa una contribució a les despeses de viatge i manutenció.
L'estada del professorat es realitza en les dates que es determinen posteriorment, de comú acord amb el centre de destinació. Tenen preferència els professors que mai no han rebut aquests ajuts.

- PUJAR -


7.- Com sol·licitar la mobilitat d'Estudiants.
Les persones interessades a realitzar una estada a centres superiors europeus durant el proper curs, amb ajuts de la Unió Europea, poden presentar la sol·licitud al Registre de la Secretaria del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Han d'emplenar la sol·licitud corresponent, en què han d'especificar el centre de destinació preferent.

També s'ha de presentar la documentació següent:
Només professors: breu projecte docent i currículum, preferentment en l'idioma del país de destinació.
Només alumnes: currículum i assignatures que es desitgen cursar al centre estranger y el període de temps (es suggereix tan sols per a les matèries pràctiques i durant el primer quadrimestre, a no ser que es domini l'idioma del pais estranger).


Els requisits són els següents:
Ser alumne actiu del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (matriculat actualment en el centre i amb previsió de ser-ho també el curs proper).
Tenir superades i aprovades les assignatures del primer curs.
Presentar la sol·licitud dins el termini previst.

Sol·licitud i procés de selecció.
S'ha de presentar una còpia de la sol·licitud a la Secretaria del centre en el termini corresponent, juntament amb la documentació següent:
A. En el cas dels alumnes d'interpretació o pedagogia de l'instrument:

Títols o documents que acrediten el coneixement d'idiomes.

NOTA. En el cas que qualque alumne hagi fet les gestions prèvies per estudiar amb un professor determinat i aquest l'hagi acceptat, ha de:
a) Notificar-ho al coordinador d'Erasmus del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
b) Acreditar l'acceptació per part del professor en qüestió mitjançant una carta d'acceptació o facilitant la comunicació entre el professor i el coordinador d'Erasmus.

Tant aquest conservatori com la institució de destinació poden sol·licitar als candidats la documentació sobre els seus mèrits i proves pràctiques eliminatòries, en funció de la demanda rebuda. L'alumne ha d'ordenar, segons la seva preferència, els centres que hagi escollit d'entre els que es troben al full informatiu sobre els centres amb què el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears té l'acord bilateral confirmat.*

*Si el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears no té establertes relacions amb el centre on l'alumne voldria estudiar i aquest té la Carta Universitària Erasmus, l'alumne s'ha de posar en contacte amb el coordinador Erasmus per tal d'obrir noves vies de mobilitat.

Per adjudicar les places i distribuir els centres sol·licitats per cursar estudis a l'estranger, s'aplica el barem següent:

a) Alumnes que cursen l'especialitat d'instrument, cant o pedagogia del cant o de l'instrument:
60 %: expedient acadèmic.
30 %: nota de l'assignatura d'instrument propi de l'especialitat o mitjana ponderada de les notes de l'assignatura d'instrument propi de l'especialitat.
10 %: coneixement d'idiomes (anglès o l'idioma del país de destinació)

b) Alumnes que cursen les especialitats de composició o musicologia
Composició:
Títols o documents que acrediten el coneixement d'idiomes.
80 %: expedient acadèmic
20 %: coneixement d'idiomes (anglès o l'idioma del país de destinació)

Musicologia:
Títols o documents que acrediten el coneixement d'idiomes.
80 %: expedient acadèmic
20 %: coneixement d'idiomes (anglès o l'idioma del país de destinació)

- PUJAR -

8.- Com sol·licitar la mobilitat docent per a professorat.
Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent:
Fotocòpia compulsada del DNI.
Projecte escrit en castellà i en anglès en format digital (justificació, objectius, metodologia i continguts). Segons l'annex II de l'OAPEE, els professors que vulguin percebre ajuts docents han de presentar un programa d'ensenyament signat per les institucions d'origen i de destinació.

Una vegada publicat el llistat d'admesos, s'obre un període de reclamacions de deu dies. Una vegada acabat aquest termini, s'envien les sol·licituds als centres de destinació. En el cas que el nombre de professors sobrepassi el nombre de beques admeses pel Ministeri d'Educació, tenen preferència els que no s'han desplaçat l'any anterior, sempre que el seu projecte sigui admès pel centre de destinació.

Una vegada realitzada l'estada, per rebre l'ingrés total de la beca els aspirants han de lliurar al Departament de Relacions Internacionals la documentació següent:
Contracte institucional
Justificant de transferència bancària
Certificat de l'estada (amb la durada en mesos)
Informe de l'estada
Projecte docent
Factures amb les despeses reals

- PUJAR -

9.- Llistat de centres amb acords bilaterals*

POLÒNIA

Academia Muzyczna
Im. I. J. Paderewskiego w Poznaiu

C. Sw. Marcin, 87
PL 61-808 Poznan - Polònia
Tel.: 0048 61 85 68 953
Fax: 0048 61 85 36 676
A/e: bbauszuk@amuz.edu.pl
<www.amuz.edu.pl>


ITÀLIA

Conservatorio de Tito Schipa de Lecce
Via Ciardo, 2
Lecce 73100
C.F. 80010030759
Tel.: 0832 / 344266/7
Fax: 0832 / 340951
A/e: paolo@tortiglione.com
<www.conservatoriolecce.it>

Conservatorio di Musica Luigi Cherubini, de Florència
Piazzetta delle Bellle Arti, 2
50122 Florència
Tel.: 0039 055 210502
Fax: 0039 055 2396785
A/e: leonardodelisi@gmail.com
<www.conservatorio.firenze.it>

Conservatorio di Musica "Arrigo Boito"
Via del Conservatorio 27, 43121
www.conservatorio.pr.it
Tf: +39 0521381940
Parma, Italia

Conservatorio "Giuseppe Verdi"
Via Giuseppe Mazzini 11, 10123
www.conservatoriotorino.gov.it
Tf: +39 011888470
Torino, Italia

Conservatorio di Musica “L. Canepa” - Sassari
Piazza Cappuccini, 1 – 07100 SASSARI ITALY
www.conservatorio.sassari.it
Prof. Stefano Mancuso / Prof. Mauro Masala
relazioni.internazionali@conservatorio.sassari.it

+39 079 296447

ALEMÀNIA

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
Platz der Demokratie 2|3
99423 Weimar
Tel.: +49 (0) 3643 555 0
Fax: +49 (0) 3643 555 188
A/e: hans-peter.hoffmann@hfm-weimar.de
<www.hfm-weimar.de>


HOLANDA

Codarts Rotterdams Conservatorium
C/ Boompjeskade, 10
3011 XE Rotterdam, Països Baixos
A/e: djgdejager@codarts.nl
<www.codarts.nl>

Maasricht-Zuyd University of Applied Sciences
Departmental Coordinator
Nicole Lemmens
Conservatorium Maastricht
internationaloffice.arts@zuyd.nl
T +31 43 346 6339

Royal Conservatorire The Hague
Elsa Ferreira
Coordinator International Relations
e.ferreira@koncon.nl
Working days: Monday to Thursday
+31 (0)70 3151 553

Koninklijk Conservatorium / Royal Conservatoire
Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA Den Haag
www.koncon.nl


BÈLGICA

Artesis Plantijn Hogescholl Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101, B-2000 Antwerpen
Koninklijk Conservatorium:
Desguinlei 25, B-2018 Antwerpen
Amberes

POLÒNIA
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
Joanna Mentel-Imielska
Oficina de Relacions Internacionals
C/ Zacisze,  
40-025 Katowice, Polònia
Tel.: +48 32 2554017, ext. 205
Fax: +48 32 2554485

REGNE UNIT
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance
Claire Jones, secretari adjunt (admissions) i coordinador d'Erasmus
A/e: c.jones@trinitylaban.ac.uk
Tel.: +44(0)20 8305 4402
<www.tcm.ac.uk>

REPÚBLICA CHECA
Bansk Jan Albrecht Music and Art Academy
Banská Štiavnica
Institutional coordinator:
Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.
Botanická 354/2, 969 01 Banská Štiavnica, SLOVAKIA
phone  +421(0)905520508
martinakova@huaja.org


*Si el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears no té establertes relacions amb el centre on es voldria estudiar i aquest centre té la Carta Universitària Erasmus, l'alumne s'ha de posar en contacte amb el coordinador Erasmus per tal d'obrir noves vies de mobilitat. El Conservatori continua treballant per aconseguir més acords amb altres conservatoris.