Matrícula curs 2017-2018

Instruccions de Matrícula [PDF] LLEGIR PRIMER

També és molt important que llegiu la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 31 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l'any acadèmic 2017-2018 [BOIB] ja que estableix una sèrie de procediments a realitzar segons les necessitats de cada alumne.

Llistat i horaris d'assignatures optatives per al curs 2017-2018 [PDF]

Full per a la inscripció de les assignatures optatives [PDF]
(Llegir les instruccions de matrícula referent a les assignatures optatives)

La resta d'horaris s'aniran publicant a la pestanya Alumnat/Horaris

  • Pla d'estudis 1r LOE Clàssica [PDF]
  • Pla d'estudis 2n LOE Clàssica [PDF]
  • Pla d'estudis 3r LOE Clàssica [PDF]
  • Pla d'estudis 4t LOE Clàssica [PDF]
  • Pla d'estudis 1r LOE Jazz i Música Moderna [PDF]
  • Pla d'estudis 2n LOE Jazz i Música Moderna [PDF]
  • Pla d'estudis 3r LOE Jazz i Música Moderna [PDF]

Pla d'estudis publicat al BOIB núm. 6 de 14 de gener de 2017. Segons el Decret 4/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableix el pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música de les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia i se'n regula l'avaluació [BOIB]

Reconeixement i transferència de crèdits

El reconeixement i la transferència de crèdits en els ensenyaments artístics superiors s'han de tramitar de conformitat amb el que es determina en els decrets 43/2013, 26/2014 i 4/2017, en els quals s'estableixen els plans d'estudis conduents als títols superiors de Disseny, d'Art Dramàtic i de Música, respectivament.
També s'han de dur a terme de conformitat amb el que es determina en el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit de l'educació superior (BOE núm. 302, de 16 de desembre).

Entre l'1 de juliol i el 15 d'octubre de 2018, els alumnes han de presentar a la secretaria del centre en què estan matriculats la sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits.

Les sol·licituds s'han d'ajustar al model que figura en l'annex 3 [PDF].