Membres del Patronat per a la Fundació del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears

MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER AL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA I DANSA DE LES ILLES BALEARS
Vocals, amb veu i vot, representants de la Conselleria d'Educació i Universitat

PRESIDENT
Sr. Martí March i Cerdà, conseller d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.
www.caib.es


VICEPRESIDENT
Sr. Juan José Montaño Moreno, director general de Política Universitària i d'Ensenyament SuperiorCultura.
www.caib.es

Sr. Francisco Javier Gálvez Capellà, secretari general.
www.caib.es

Sr. Antonio Morante Milla, director general de Planificació, Ordenació i Centres.
www.caib.es

Sra. Rafaela Sánchez Benítez, directora general de Personal Docente.
www.caib.es


Vocals, amb veu i vot, representants d'altres institucions

Sr.  Pedro Jiménez Ramírez, director general de Funció Pública i Administracions Públiques.
www.caib.es

Dra. Joana Maria Seguí Pons, Universitat de les Illes Balears.
www.uib.cat


Membres amb veu i sense vot.

Sra.  Susana Moll Kammerick, Regidora de l'Àrea d'Educació i Esports.
www.palmademallorca.es

Sr. Isabel Monjo Bordoy, Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma.
www.caib.es

Sr. Francesc Miralles Mascaró, Vicepresident primer del Consell Insular de Mallorca.
www.conselldemallorca.net

Sr.  Miquel Àngel Maria Ballester,  Conseller executiu del Consell Insular de Menorca.
www.cime.es

Sr.  David Ribas Ribas,   Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell d'Eivissa.
www.conselldeivissa.es

Sra. Susana Labrador Manchado,  Vicepresidenta primera. Consellera de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular de Formentera.
www.consellinsulardeformentera.cat


Convidats amb veu i sense vot

Sr. Antoni Triay Cardell, gerent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.
www.conservatorisuperior.com

Sr. Ramon Porter Talens, director acadèmic del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
www.conservatorisuperior.com

Sr. Pere Fullana Mas, director acadèmic de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.
www.esadib.com

Sr. José Romero Barberà, director acadèmic del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.
www.conservatoridemallorca.com

Secretària del Patronat:
Sra. Olga Uría Guerrero, cap del Servei d'Universitat.

Convidada:
Sra. María Abando Olaran, Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.
www.conservatorisuperior.com