Publicació Oficial del Pla d'estudis

Decret 4/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableix el pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música de les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia i se'n regula l'avaluació [PDF]

Pla d'estudis i reglament dels estudis de Grau


Reconeixement de crèdits LOGSE a LOE - PDF
Descriptors i competències de les assignatures de 1r curs del pla d'estudis LOE - PDF 
Publicació del currículum de Musicologia [BOIB 53 de 9 d'abril de 2011]
Reglament del Funcionament Acadèmic del Conservatori. BOIB Núm.22 de 14-02-2006

Pla d'estudis de totes les ESPECIALITATS (Crèdits, hores lectives i ràtio) [PDF]

NORMATIVA ACADÈMICA

Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF de 5-06-2010

Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.PDF de 09-04-2010

Novetats referents als requisits per a la matrícula del curs 2009-2010 PDF de 21-09-2009

Instruccions per registrar els expedients d'alumnes matriculats a diferents especialitats PDF de l'11-09-2009

Normativa de l'aplicació de la nota mitjana numèrica a l'expedient acadèmic PDF de 03-06-2008

Modificació del document de 3 de juny de 2008 referent a la normativa de l'aplicació de la nota mitjana numèrica a l'expedient acadèmic PDF de 07-10-2008

Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 d'octubre de 2008, de modificació de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura d'1 de setembre de 2003, per la qual s'estableixen els aspectes generals del currículum del grau superior dels ensenyaments de música i es determina, amb caràcter experimental, el desenvolupament curricular dels cursos que comprenen aquests ensenyaments a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears [Referència a la convocatòria de gràcia] BOIB Núm.147 de 18-10-2008

Ordre de 30 de maig de 2008 per la qual es regula la situació de l'alumnat del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears que ha esgotat les convocatòries ordinàries. BOIB Núm.83 de 14-06-2008

Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 25 d'octubre de 2005, per la qual es modifiquen alguns aspectes del desenvolupament curricular del grau superior dels ensenyaments de música a la comunitat autònoma de les Illes Balears. BOIB Núm.169 de 10-11-2005

Ordre del conseller d'Educació i Cultura, d'1 de setembre de 2003, per la qual s'estableixen aspectes generals del currículum del grau superior dels ensenyaments de música i es determina, amb caràcter experimental, el desenvolupament curricular dels cursos que comprenen aquests ensenyaments a la comunitat autònoma de les Illes Balears. BOIB Núm.130 de 16-09-2003

ORDEN de 25 de junio de 1999 por la que se establece el currículo del grado superior de las enseñanzas de Música. BOE Núm.158 de 03-07-1999

REAL DECRETO 617/1995, de 21 de abril, por el que se establece los aspectos básicos del currículo del grado superior de las enseñanzas de Música y se regula la prueba de acceso a estos estudios. BOE Núm.134 de 06-06-1995

REAL DECRETO 1542/1994. de 8 de julio. por el que se establece las equivalencias entre los títulos de Música anteriores a la Ley Orgánica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenación General del Sistema Educativo. y los establecidos en dicha Ley. BOE Núm.189 de 09-08-1994

REAL DECRETO 706/2002, de 19 de julio, por el que se regulan determinadas incorporaciones al grado superior de las enseñanzas de música y las equivalencias, a efectos académicos, de las enseñanzas de música, de canto y de danza de los planes de estudios que se extinguen con los correspondientes a la nueva ordenación del sistema educativo. BOE Núm.188 de 07-08-2002