Memòria anual - Curs 2018-2019 del CSMIB [PDF]

Autoservei de fotocòpies alumnat del CSMIB

El CSMIB posa un nou servei al seu alumnat, pel qual es podran fer fotocòpies i/o impressions de documents
Manual d'ús de la fotocòpia ubicada a la biblioteca [PDF]

Preus dels abonaments publicats al BOIB Núm.84 de 7 de juliol de 2018 [PDF]

Secretaria Acadèmica - Curs 2018-2019

Horari d'atenció al públic i registre, de 9 a 14h. De dilluns a divendres.

Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 6 de juny de 2019 per la qual es dicten instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l'any acadèmic 2019-2020 [BOIB]

Reconeixement i transferència de crèdits

El reconeixement i la transferència de crèdits en els ensenyaments artístics superiors s'han de tramitar de conformitat amb el que es determina en els decrets 43/2013, 26/2014 i 4/2017, en els quals s'estableixen els plans d'estudis conduents als títols superiors de Disseny, d'Art Dramàtic i de Música, respectivament.
També s'han de dur a terme de conformitat amb el que es determina en el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit de l'educació superior (BOE núm. 302, de 16 de desembre).

Entre l'1 de juliol i el 15 d'octubre de 2019, els alumnes han de presentar a la secretaria del centre en què estan matriculats la sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits.

Les sol·licituds s'han d'ajustar al model que figura en l'annex 3 [PDF].


Preus públics acadèmics

Publicats al BOIB núm. 84 de 2018 [PDF]

Preus públics NO acadèmics

Preus dels serveis no acadèmics publicats al BOIB núm. 18 de 9 de febrer de 2019 [PDF].

Formularis de sol·licitud

Formularis de sol·licituds generals per presentar per registre a la Secretaria del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears en format PDF.

Formulari per presentar al Conservatori Superior.

Formulari per presentar a la Fundació.

Formulari per presentar el Treball de Final d'Estudis.

Formulari d'autorització a terceres persones [PDF]

Pagament del Títol Superior de Música

  • Taxa per a l'expedició del Títol Superior de Música. Any 2019.
  • Enllaç per fer el pagament telemàtic de les taxes d'expedició del Títol Superior de Música. Any 2019: www.atib.es

Tràmits administratius

Instruccions de tràmits administratius del departament d'administració de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears. PDF

En aquest document trobareu tota la informació referent als tràmits de caràcter general:
  • Registre de documentació.
  • Emissió de certificats.
  • Compulsa de documents.
  • Sol·licitud de títols oficials.
  • Recollida de títols oficials.
  • Altres procediments administratius.