Secretaria Acadèmica - Curs 2017-2018

Horari d'atenció al públic i registre, de 9 a 14h. De dilluns a divendres.

Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 31 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l'any acadèmic 2017-2018 [BOIB] ja que estableix una sèrie de procediments a realitzar segons les necessitats de cada alumne.

Extracció d'alguns dels punts a destacar sobre el nou funcionament i procesos d'aquestes instruccions:


5. Alumnes
5.1.4. L'anul·lació de la matrícula s'ha de sol·licitar mitjançant un escrit adreçat al director del centre, que ha de resoldre motivadament la sol·licitud i ha de notificar la resolució per escrit a la persona sol·licitant. En el cas que es concedeixi, aquesta circumstància s'ha de fer constar mitjançant una diligència a l'expedient acadèmic de l'estudiant.
L'anul·lació no comporta, en cap cas, el dret a la devolució dels preus públics.
El termini per sol·licitar l'anul·lació de la matrícula és de dos mesos comptadors a partir del dia en què comenci el semestre acadèmic.

5.2. Reconeixement i transferència de crèdits
5.2.2. Entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2017, els alumnes han de presentar a la secretaria del centre en què estan matriculats la sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits.
Les sol·licituds s'han d'ajustar al model que figura en l'annex 3 [PDF].

6. Reclamacions contra les qualificacions
6.2. Reclamacions finals
6.2.1. Per interposar reclamacions contra les qualificacions finals obtingudes en els ensenyaments artístics superiors, s'ha de seguir el procediment següent:
1. En primer ha de demanar al professor responsable els aclariments dels dubtes que tingui lloc, l'alumne afectat en relació amb la qualificació atorgada tenint en compte les proves i la resta de mitjans que varen servir com a elements de judici per a la qualificació.
2. Si persisteix la discrepància, l'alumne ha de presentar una reclamació adreçada al director del centre mitjançant un escrit motivat, d'acord amb el model establert en l'annex 4 [PDF].
El termini de presentació de reclamacions és de tres dies hàbils comptadors a partir de la data en la qual es fa pública la qualificació final.
Preus de matrícules
Preu de matrícula per crèdit en 1a matrícula 32,57€
Preu de matrícula per crèdit en 2a matrícula 65,14€
Preu de matrícula per crèdit en 3a matrícula 141,16€
Preu de matrícula per crèdit en 4a matrícula 195,44€
Preu de convalidació per crèdit de lliure elecció 6,95€

Prova d'accés i serveis de matrícula
Serveis generals 28,58€
Obertura d'expedient 34,30€
Matrícula de la prova d'accés al Conservatori Superior 67,91€
Trasllat d'expedient 22,71€
Sol·licitud de convalidació, adaptació, reconeixement, transferència o correspondència d'assignatures o crèdits 18,59€

Certificats
Certificat d'expedient, fi de grau, sol·licitud de títol i altres 18,29€
Certificat de matrícula 3,03€

Altres serveis
Compulsa de documents 3,43€
Assegurança escolar 6,95€
Duplicat del carnet d'estudiant 11,43€Preus tant dels serveis acadèmics com no acadèmics aprovats al Paronat de la Fundació el 31 de maig de 2017 i publicacts al BOIB núm. 85 del 13 de juliol de 2017 [PDF].

Models de sol·licituds generals per presentar al registre de Secretaria del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears en format PDF.
Model per presentar al Conservatori Superior.
Model per presentar a la Fundació.
Model per presentar el Treball de Fi de Grau.

Preus dels títols oficials.


Instruccions de tràmits administratius del departament d'administració de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears. PDF

En aquest document trobareu tota la informació referent als tràmits de caràcter general:
  • Registre de documentació.
  • Emissió de certificats.
  • Compulsa de documents.
  • Sol·licitud de títols oficials.
  • Recollida de títols oficials.
  • Altres procediments administratius.