Autoservei de fotocòpies alumnat del CSMIB

El CSMIB posa un nou servei al seu alumnat, pel qual es podran fer fotocòpies i/o impressions de documents
Manual d'ús de la fotocòpia ubicada a la biblioteca [PDF]

Preus dels abonaments publicats al BOIB Núm.84 de 7 de juliol de 2018 [PDF]

Secretaria Acadèmica - Curs 2018-2019

Horari d'atenció al públic i registre, de 9 a 14h. De dilluns a divendres.

Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 3 de maig de 2018 per la qual es dicten instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l'any acadèmic 2018-2019 [BOIB]

Reconeixement i transferència de crèdits

El reconeixement i la transferència de crèdits en els ensenyaments artístics superiors s'han de tramitar de conformitat amb el que es determina en els decrets 43/2013, 26/2014 i 4/2017, en els quals s'estableixen els plans d'estudis conduents als títols superiors de Disseny, d'Art Dramàtic i de Música, respectivament.
També s'han de dur a terme de conformitat amb el que es determina en el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit de l'educació superior (BOE núm. 302, de 16 de desembre).

Entre l'1 de juliol i el 15 d'octubre de 2018, els alumnes han de presentar a la secretaria del centre en què estan matriculats la sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits.

Les sol·licituds s'han d'ajustar al model que figura en l'annex 3 [PDF].


Preus públics acadèmics

Publicats al BOIB núm. 84 de 2018 [PDF]


Preu de matrícula per crèdit en 1a matrícula 29,31€
Preu de matrícula per crèdit en 2a matrícula 65,00€
Preu de matrícula per crèdit en 3a matrícula 141,00€
Preu de matrícula per crèdit en 4a matrícula 195,00€
Preu de convalidació per crèdit de lliure elecció 7,00€

Prova d'accés i serveis de matrícula
Serveis generals 30,00€
Obertura d'expedient 35,00€
Matrícula de la prova d'accés al Conservatori Superior 68,00€
Trasllat d'expedient 23,00€
Sol·licitud de convalidació, adaptació, reconeixement, transferència o correspondència d'assignatures o crèdits 18,00€

Certificats
Certificat d'expedient, fi de grau, sol·licitud de títol i altres 18,00€
Certificat de matrícula 5,00€

Altres serveis
Compulsa de documents 3,50€
Assegurança escolar menors de 28 anys 1,12€
Assegurança escolar a partir dels 28 anys 25,00€
Duplicat del carnet d'estudiant 10,00€Preus dels serveis no acadèmics publicats al BOIB núm. 18 de 9 de febrer de 2019 [PDF].

Models de sol·licituds generals per presentar al registre de Secretaria del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears en format PDF.
Model per presentar al Conservatori Superior.
Model per presentar a la Fundació.
Model per presentar el Treball de Fi de Grau.

Preus dels títols oficials.


Instruccions de tràmits administratius del departament d'administració de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears. PDF

En aquest document trobareu tota la informació referent als tràmits de caràcter general:
  • Registre de documentació.
  • Emissió de certificats.
  • Compulsa de documents.
  • Sol·licitud de títols oficials.
  • Recollida de títols oficials.
  • Altres procediments administratius.