Erasmus

Política Erasmus CSMIB 2021-2027: EPS CSMIB.pdf

Carta Erasmus CSMIB 2021-2027: 20230208_Erasmus Charter for Higher Education.pdf

Carta del estudiante erasmus: [PDF]

Erasmus student charter: [PDF]

Erasmus is one of the four programs that are part of Lifelong Learning Programme led by the European institutions, which aims to contribute to the creation of an advanced knowledge society with sustainable economic development, more and better opportunities jobs and greater social cohesion. The overall objective is to facilitate sharing, cooperation and mobility between education and training systems in European countries involved, so that they become a quality benchmark in the world.

The ERASMUS program meets the needs of teaching and learning of all participants in formal higher education, as well as the institutions and organizations providing or facilitating such education and training.

This program covers various exchange activities at European level: studies students, interns, teacher mobility, personnel training, organization of mobility, intensive courses, intensive language courses and preparatory visits.

INCOMING

STUDENTS

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears is welcoming students under the frame of Erasmus + Program. You can apply either for one semester or for the full academic year. If you are considering to apply, please take into account that an inter institutional agreement must exist between your institution and Conservatori Superior de les Illes Balears.

Our lectures are in Catalan, so you should be able to understand our language, or at least, to prove that you understand and speak Spanish at a level B1.

In order to apply please use the European Online Apllication System (DreamApply) until 31 of MAY (included). All applications received out of date will be rejected.

You will be asked to attach the following documents:

 • A good picture of yourself (jpeg)
 • Motivation letter
 • Transcript of your grades and credits done until now

All applications received by Conservatori Superior de les Illes Balears will be sent to the director of studies that will make the selection amongst the candidates. Once that selection is made, the Conservatori Superior de les Illes Balears will provide letters of acceptance or rejection to each applicant’s home institution.”

 

STAFF

We welcome staff from partner institutions for both teaching and staff training mobility. The applications of incoming staff must be requested directly to our Faculty Erasmus Co-ordinator to the address erasmus@conservatorisuperior.com

Deadline: throughout the school year.

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

OUTGOING

Els alumnes i el personal docent i no docent del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears tenen la possibilitat de realitzar una mobilitat internacional dins del Programa Erasmus+. Aquesta mobilitat es podrà dur a terme dins de les Conservatoris o Universitats de Música de la Unió Europea amb les quals la nostra escola tingui signat un acord bilateral.

ALUMNAT

MOBILITAT D’ESTUDIANT PER A ESTUDIS (SMS)

Requisits

Els requisits que estipula el Departament de Mobilitat són:

  • Haver cursat 60 crèdits ECTS, corresponents al curs de 1r
  • El nombre de crèdits ECTS mínims per a poder participar en una mobilitat serà de 24 i la mobilitat no podrà ser superior a un semestre.
  • La nostra institució, pel seu pla d’estudis, recomana realitzar la mobilitat durant el 3er curs principalment. També es contempla la mobilitat a 2n i 4t curs.

Nombre d’intercanvis

El nombre d’intercanvis es calcula cada any en funció del nombre d’alumnes que integren cada curs (2n, 3r i 4t), per la qual cosa pot variar proporcionalment perquè els grups no es vegin afectats acadèmicament.

Una vegada fixat el nombre d’intercanvis de l’any en curs, el criteri de selecció de l’alumnat és el següent:

 • Nota mitja de l’expedient acadèmic (45%)
 • Nivell d’idioma del país de destinació (35%)
 • Motivació i autonomia (20%)

Finalitzada l’assignació, el Departament de Mobilitat del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears confirmarà a cada alumne l’adjudicació de la beca i, una vegada assignades les beques, es convocarà una reunió informativa amb els alumnes seleccionats per a la mobilitat.

 

Termini límit

  • Tota la documentació requerida s’ha d’enviar a l’adreça erasmus@conservatorisuperior.com abans del 8 de desembre  a les 23.59 hNO S’ACCEPTARAN SOL·LICITUDS FORA D’AQUEST TERMINI.

 

Adjunts

Carta Erasmus de l’alumne [ES] – [ENG]

 

MOBILITAT D’ESTUDIANT PER A PRÀCTIQUES (SMP)

Requisits

  • Les pràctiques a l’estranger poden tenir una durada d’entre un mínim de dos mesos i un màxim de 12. El programa Erasmus+ permet fer intercanvis múltiples a l’estranger, com a estudiant recent titulat en pràctiques, sempre que les estades a altres països no superin els 12 mesos ia condició que les realitzis l’any següent a la teva graduació o llicenciatura i les demanis mentre encara estiguis matriculat.
  • La UE finançarà un màxim de 3 mesos
  • Les pràctiques han de respondre a les necessitats d’aprenentatge i desenvolupament personal de l’estudiant relacionades amb la seva titulació i estar integrades, sempre que sigui possible, al programa d’estudis. Els períodes de pràctiques es poden fer en qualsevol organització radicada en un país del programa Erasmus+ (amb l’excepció de les institucions, els organismes i les agències de la UE).
  • Com a interessat hauràs de ser tu mateix qui entris en contacte amb les empreses per negociar el teu programa de pràctiques.

 

Termini límit

 • Tota la documentació requerida s’ha d’enviar a l’adreça erasmus@conservatorisuperior.com abans del 8 de desembre  a les 23.59 hNO S’ACCEPTARAN SOL·LICITUDS FORA D’AQUEST TERMINI.

STAFF

MOBILITAT DE PERSONAL DOCENT I NO DOCENT

El personal docent i no docent del Conservatori Superior de Música de les Illes Balers pot participar en programes de mobilitat Erasmus per a impartir o rebre formació. Només es podrà realitzar durant el període en el qual el personal docent i no docent presti servei contractual amb l’escola. La mobilitat es realitzarà en un centre d’educació superior amb Carta Erasmus + i acord bilateral signat amb el nostre centre.

La mobilitat per a impartir docència es realitzarà exclusivament en un centre educatiu amb Carta Erasmus+ amb el qual existeixi un acord interinstitucional.

La Mobilitat per a rebre formació (personal docent i no docent) es podrà dur a terme en institucions educatives (sense necessitat que existeixi un acord inter institucional), i centres de formació. Els participants hauran de presentar un esborrany del Programa de Formació (Erasmus Training Mission Programme) després d’haver consultat amb la institució/centro d’acolliment. Amb anterioritat a l’inici de la mobilitat, el programa final haurà d’estar formalment aprovat tant per la institució d’origen com per la d’acolliment mitjançant l’intercanvi de cartes o correus electrònics.

Tindran preferència els participants que no hagin gaudit mai d’una mobilitat. En el cas d’haver gaudit d’alguna mobilitat, tindran preferència aquells sol·licitants la mobilitat de les quals no s’hagi produït el curs anterior i, si no hi ha altre remei, els que menys mobilitats hagin dut a terme.

 

Objectiu

La Mobilitat per a formació de personal docent i no docent a una altra institució d’educació superior té com a objectiu permetre que els beneficiaris aprenguin de les experiències i bones pràctiques de la institució d’acolliment i millorin les aptituds que requereix el seu lloc actual de treball: breus comissions de serveis, observació de professionals, visites d’estudis, etc.

 

Durada

La durada estimada serà de 2 a 7 dies, amb un mínim de 8 hores lectives.

 

Dotació econòmica

La dotació econòmica dependrà del grup al qual el país de destinació pertanyi i del seu nivell de vida. Aquesta ajuda es divideix en ajuda per a despeses de viatge i ajuda per a cobrir les dietes i l’allotjament.

 

Termini límit

Al llarg del curs lectiu.

 

Mail de contacte
erasmus@conservatorisuperior.com

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

NOTÍCIES

27 setembre, 2023

Places Professorat CSMIB Oferta de places de professorat per al CSMIB Palma, 27 de se..

Entra

3 abril, 2023

Estabilització Laboral FESMAE-IB 5 de juny de 2024 Acta de la sessió del dia 5 de j..

Entra

31 març, 2023

Futurs utòpics de la Mediterrània II Convocatòria Futurs utòpics de la Mediterrà..

Entra