Conservatori

El Conservatori Superior de Música dels Illes Balears és una institució pública dedicada a l’estudi i la propagació de la cultura musical. Composició, interpretació (clàssica i jazz), musicologia i pedagogia són les especialitats que podràs cursar al nostre centre. Aquests estudis són equivalents, amb caràcter general, als graus universitaris.

CONVENI
AMB LA UIB

Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al reconeixement d’estudis dins de l’àmbit de l’educació superior [PDF]

NORMATIVA
ACADÈMICA

  • Reglament acadèmic. BOIB núm. 22 de 14/02/2006 [PDF] | Rectificació (Representant de l’alumnat) [PDF]
  • Reial decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Música establertes en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [PDF de 5-06-2010]
  • Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments artístics regulats en la llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [PDF de 09-04-2010]
  • LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’Educació [PDF]
  • Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulades per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació [PDF]
  • Més documentació sobre normativa acadèmica en el següent enllaç:
    http://die.caib.es/normativa/