Alumnes

En aquest espai trobaràs tots els accessos a la informació d’interès per al teu dia a dia com a alumne del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Des del calendari acadèmic, a la Intranet, el teu expedient, concursos o les xarxes socials del centre.

NORMATIVA DE
L’ESTUDIANT

Pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música de les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia i se’n regula l’avaluació [PDF]

Guia de l’estudiant [PENDENT DE PUBLICACIÓ]

CONVENI
AMB LA UIB

Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior [PDF]

ALUMNES NESE

Atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu als ensenyaments artístics superiors.

Contacte i funcions al següent document: [PDF]

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

NORMATIVA TFE

Tota la informació relativa al Treball Final d’Estudis la trobareu a la Intranet dels alumnes.

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

NORMATIVA ACADÈMICA

  • Resolució de 23 de desembre de 2021, Acord pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior del Títol Superior de Música a totes les seves especialitats [PDF]
  • Real Decreto 700/2019, de 29 de novembre pel que es fixa el format, el contingut i el suport documental del Suplement Europeu del Títol dels Ensenyaments Artístics [PDF]
  • Real Decreto 21/2015, de 23 de gener pel que s’estableix la ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació [PDF]
  • Real Decreto 631/2010, de 14 de maig, pel que es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Música establerts a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [PDF de 5-06-2010]
  • Correcció d’errades del Real Decreto 1614/2009, de 26 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació [PDF]
  • Real Decreto 303/2010, de 15 de març, pel que s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Lei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [PDF de 09-04-2010]
  • Real Decreto 1614/2009, de 26 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [PDF]
  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [PDF]

Reglament acadèmic. BOIB núm. 22 de 14/02/2006 [PDF] | Rectificació (Representant alumnat) [PDF]

Més documentació sobre normativa acadèmica al següent enllaç: http://die.caib.es/normativa/

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

NOTÍCIES

27 setembre, 2023

Places Professorat CSMIB Oferta de places de professorat per al CSMIB Palma, 27 de se..

Entra

3 abril, 2023

Estabilització Laboral FESMAE-IB 5 de juny de 2024 Acta de la sessió del dia 5 de j..

Entra

31 març, 2023

Futurs utòpics de la Mediterrània II Convocatòria Futurs utòpics de la Mediterrà..

Entra