Alumnes

En aquest espai trobaràs tots els accessos a la informació d’interès per al teu dia a dia com a alumne del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Des del calendari acadèmic, a la Intranet, el teu expedient, concursos o les xarxes socials del centre.

NORMATIVA DE
L’ESTUDIANT

Pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música de les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia i se’n regula l’avaluació [PDF]

Guia de l’estudiant [PENDENT DE PUBLICACIÓ]

CONVENI
AMB LA UIB

Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior [PDF]

ALUMNES NESE

Atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu als ensenyaments artístics superiors.

Contacte i funcions al següent document: [PDF]

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

NORMATIVA TFE

Tota la informació relativa al Treball Final d’Estudis la trobareu a la Intranet dels alumnes.

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

NORMATIVA ACADÈMICA

  • Resolució de 23 de desembre de 2021, Acord pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior del Títol Superior de Música a totes les seves especialitats [PDF]
  • Real Decreto 700/2019, de 29 de novembre pel que es fixa el format, el contingut i el suport documental del Suplement Europeu del Títol dels Ensenyaments Artístics [PDF]
  • Real Decreto 21/2015, de 23 de gener pel que s’estableix la ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació [PDF]
  • Real Decreto 631/2010, de 14 de maig, pel que es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Música establerts a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [PDF de 5-06-2010]
  • Correcció d’errades del Real Decreto 1614/2009, de 26 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació [PDF]
  • Real Decreto 303/2010, de 15 de març, pel que s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Lei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [PDF de 09-04-2010]
  • Real Decreto 1614/2009, de 26 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [PDF]
  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [PDF]

Reglament acadèmic. BOIB núm. 22 de 14/02/2006 [PDF] | Rectificació (Representant alumnat) [PDF]

Més documentació sobre normativa acadèmica al següent enllaç: http://die.caib.es/normativa/

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

NOTÍCIES

3 abril, 2023

Estabilització Laboral FESMAE-IB Palma, 30 de maig de 2023 Acord del president de la..

Entra

31 març, 2023

Futurs utòpics de la Mediterrània II Convocatòria Futurs utòpics de la Mediterrà..

Entra

17 març, 2023

Portes Obertes en línia 2023 Inscripció del 23 fins a les 14h del 31 de març de 20..

Entra