Admissions

El procés d’admissió consta de tres fases: inscripció, proves d’accés i matriculació. La inscripció és en línia i es duu a terme durant el mes de maig i part de juny. Les proves teòriques i pràctiques per motius de la COVID-19 són no presencials, a excepció de Pedagogia que sí serà presencial, i es realitzen durant el mes de juny.

També es pot accedir als estudis superiors mitjançant un trasllat d’expedient o per la prova d’accés superada a un altre centre d’estudis superiors en música.

PROVES
D’ACCÉS

En aquesta pàgina trobaràs l’estructura de les proves d’accés per especialitat i instruments, alguns exemples de models d’examen, així com els diferents llistats de les proves d’accés.

Proves d’accés del curs 2022-2023

Inscripció del 10 de maig al 10 de juny

Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 5 d’abril de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, de Disseny i de Música i es convoquen les proves específiques d’accés per al curs 2022-23 [PDF]

Instruccions de les proves d’accés [PDF]

Horaris i calendari de les Proves d’Accés [PDF] – Addenda al calendari [IMG]

Places que s’oferten el curs 2022-2023 [PDF] – El CSMIB permet realitzar doble especialitat a l’alumnat que aconsegueix l’accés a dues especialitats. Les consultes sobre convalidacions d’assignatures comunes es pot sol·licitar a la secretaria del centre.

Calendari del procés de les proves d’accés [PDF]

Informació per a l’homologació de títols estrangers NO Universitaris [enllaç]

Desenvolupament de les proves d’accés no presencials per a totes les especialitats [PDF]

Procediments per dur a terme les proves d’accés per a les diferents especialitats un cop s’ha fet la inscripció:

 • Composició [PDF]
 • Interpretació Clàssica [PDF]
 • Interpretació Jazz [PDF]
 • Musicologia [PDF]
 • Pedagogia [PDF]

Les persones que sol·liciten adaptacions a les proves d’accés han d’emplenar l’annex 5 del BOIB 48 de 9 d’abril de 2022.

Llistats de les proves d’accés de la convocatòria ordinària

 • 13/06/2022 – Llista provisional d’admesos i exclosos per fer la prova d’accés [PDF]
 • 17/06/2022 – Llista definitiva d’admesos i exclosos per fer la prova d’accés [PDF]
 • 28/06/2022 – Llista provisional de persones aptes i de persones no aptes [Clàssic] [Jazz]
 • 04/07/2022 – Llista definitiva de persones aptes i de persones no aptes [Clàssic] [Jazz]
 • 05/07/2022 – Llista provisional d’adjudicació de places [Clàssic] [Jazz]
 • 11/07/2022 – Llista definitiva d’adjudicació de places [Clàssic] [Jazz]
https://conservatorisuperior.com/masterclasses/

ESTRUCTURA
DE LES PROVES

Especialitat d’interpretació, itineraris de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano, guitarra i saxòfon

Part A (33,3%):

 • a) Exercici d’anàlisi consistent a respondre un qüestionari referit a una partitura facilitada pel Conservatori en el moment de la prova. Les preguntes poden ser d’índole formal, temàtica i harmonicotonal. La partitura pot ser instrumental, vocal o vocal i instrumental(fins a un màxim de quatre instruments o parts vocals). No es facilita l’audició de la partitura. Aquest exercici representa el 50 % dela nota de la part A.
 • b) Exercici d’harmonia consistent a xifrar harmònicament i funcionalment i a realitzar per a cor mixt a quatre veus un baix donat. La realització ha de ser escolàstica, ha d’estar articulada rítmicament amb valors no més breus que la negra i s’hi han d’utilitzar, com a mínim, acords tríades i de sèptima de dominant en estat fonamental i invertits, així com algun acord de dominant secundària. En el cas d’utilitzar alguna nota estranya als acords, ha de figurar en el xifrat de realització harmònica. El baix ha de tenir una extensió compresa entre vuit i dotze compassos. Aquest exercici representa el 50 % de la nota de la part A.

Part B (66,7%):

 • Interpretació d’un programa de lliure elecció compost per un mínim de tres obres de diferents estils amb una durada mínima de 15 minuts.
 • S’han de tenir en compte els aspectes següents:
  • Almenys una obra s’ha d’interpretar de memòria.
  • El tribunal pot escoltar el programa sencer o només una part, si ho considera oportú.

 

Especialitat d’interpretació, itinerari de veu

Part A (33,3%):

 • a) Exercici d’anàlisi consistent a respondre un qüestionari referit a una partitura facilitada pel Conservatori en el moment de la prova. Les preguntes poden ser d’índole formal, temàtica i harmonicotonal. La partitura pot ser instrumental, vocal o vocal i instrumental (fins a un màxim de quatre instruments o parts vocals). No es facilita l’audició de la partitura. Aquest exercici representa el 50 % dela nota de la part A.
 • b) Exercici d’harmonia consistent a xifrar harmònicament i funcionalment i a realitzar per a cor mixt a quatre veus un baix donat. La realització ha de ser escolàstica, ha d’estar articulada rítmicament amb valors no més breus que la negra i s’hi han d’utilitzar, com amínim, acords tríades i de sèptima de dominant en estat fonamental i invertits, així com algun acord de dominant secundària. En el cas d’utilitzar alguna nota estranya als acords, ha de figurar en el xifrat de realització harmònica. El baix ha de tenir una extensió compresa entre vuit i dotze compassos. Aquest exercici representa el 50 % de la nota de la part A..

Part B (66,7%):

 • Interpretació d’un programa de lliure elecció de com a mínim 10 minuts de durada, compost per un mínim de tres cançons de diferents estils iidiomes, una ària d’òpera o sarsuela i una ària d’oratori.
 • S’han de tenir en compte els aspectes següents:
  • S’ha d’interpretar de memòria tot el programa, menys l’ària d’oratori.
  • El tribunal pot escoltar el programa sencer o només una part, si ho considera oportú.

 

Especialitat d’interpretació, itinerari de jazz i música moderna

Part A (33,3%):

 • a. Dictat ritmicomelòdic. Dictat de vuit compassos de durada que té com a objectiu comprovar el domini auditiu i de transcripcióescrita i en el qual es valora el reconeixement de les notes, així com del ritme. L’avaluació es fa atenent el grau de precisió en latranscripció. Aquest exercici representa el 25 % de la nota de la part A. Per fer aquest dictat es disposa de 45 minuts.
 • b. Dictat polifònic. Dictat de vuit compassos de durada que té com a objectiu comprovar el domini auditiu i de transcripció escrita i en el qual es valora el reconeixement del tipus d’acord i de la funció que té. Aquest exercici representa el 25 % de la nota de la partA. Per fer aquest dictat es disposa de 45 minuts.
 • c. Anàlisi auditiva i reconeixement d’aspectes tècnics i teòrics. Anàlisi auditiva i reconeixement d’aspectes tècnics i teòrics d’unfragment o d’una obra musical que té com a objectiu demostrar el reconeixement auditiu de diversos aspectes i elements musicals:instruments (ordre de solos, nombre de compassos dels solos), forma, harmonia, ritme, llenguatge, estil, etc. Es valora la capacitatd’identificar diferents elements musicals, connectar-los i situar-los en un context històric, a més de l’expressió i la comunicació.Aquest exercici representa el 50 % de la nota de la part A. Per fer aquesta prova es disposa d’una hora.

Part B (66,7%):

 • Prova d’interpretació. En començar aquesta part, l’aspirant ha de presentar al tribunal una còpia de les partitures de les obres que interpretarà,corresponents a estils i períodes diferents. El nombre mínim d’obres que s’han de presentar és de quatre. La durada mínima d’aquest repertoriha de ser de quinze minuts. Una de les obres d’aquesta part ha de ser a solo o amb acompanyament d’un instrument polifònic. Les altrespoden ser a solo, amb acompanyament d’un instrument polifònic o en petit grup. Així mateix, almenys una d’aquestes obres s’ha d’interpretarde memòria. Si són necessaris altres intèrprets per a aquestes obres, l’aspirant se’ls ha de procurar pel seu compte. El tribunal avaluador potreduir el nombre d’obres que s’han d’interpretar o demanar que se’n facin interpretacions fragmentàries. Aquesta prova té com a objectiucomprovar el domini tècnic de l’instrument, el plantejament estilístic i la complicitat entre els músics.
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

ESTRUCTURA
DE LES PROVES

Especialitat de pedagogia del llenguatge i de l’educació musical en secundària

Part A (33,3%):

 • a) Exercici d’anàlisi consistent a respondre un qüestionari referit a una partitura facilitada pel Conservatori en el moment de la prova.Les preguntes poden ser d’índole formal, temàtica i harmonicotonal. La partitura pot ser instrumental, vocal o vocal i instrumental(fins a un màxim de quatre instruments o parts vocals). No es facilita l’audició de la partitura. Aquesta prova representa el 50 % de lanota de la part A.
 • b) Exercici d’harmonia consistent a xifrar harmònicament i funcionalment i a realitzar per a cor mixt a quatre veus un baix donat. Larealització ha de ser escolàstica, ha d’estar articulada rítmicament amb valors no més breus que la negra i s’hi han d’utilitzar, com amínim, acords tríades i de sèptima de dominant en estat fonamental i invertits, així com algun acord de dominant secundària. En elcas d’utilitzar alguna nota estranya als acords, ha de figurar en el xifrat de realització harmònica. El baix ha de tenir una extensiócompresa d’entre vuit i dotze compassos. Aquesta prova representa el 50 % de la nota de la part A.

Part B (66,7%):

 • a) Exercici d’interpretació vocal. Exercici que consisteix a:- cantar una cançó triada per l’aspirant sense acompanyament;- cantar a primera vista un fragment vocal amb text proposat pel tribunal;- després de l’escolta d’un àudio, imitar i variar els paràmetres rítmics i/o melòdics, segons se li demani.
 • b) Exercici d’interpretació amb l’instrument propi de l’alumne. Interpretació d’un programa de lliure elecció amb l’instrument propi del’aspirant amb una durada aproximada de 15 minuts.
 • c) Desenvolupament d’un tema sobre aprenentatge musical. El Conservatori farà arribar a l’aspirant uns enregistraments de vídeosobre aprenentatge musical una vegada s’hagin publicat les llistes definitives. El dia de la prova, l’alumne haurà d’expressar oralmentles idees principals que se’n desprenen, així com unes conclusions i una opinió personal.

 

Especialitat de composició

 • a) Exercici d’interpretació consistent a interpretar un programa lliure amb l’instrument propi de l’alumne.
 • b) Presentació dels darrers treballs d’harmonia tradicional i contrapunt, així com d’alguna obra de composició lliure, i defensa oral d’aquestes obres.
 • c) Realització d’un treball harmonicocontrapuntístic amb l’anàlisi funcional i estructural corresponent (baix xifrat i sense xifrar).
 • d) Exercici auditiu: intervals, acords, cadències i progressions.

 

Especialitat de musicologia

Part A (33,3%):

 • a) Exercici d’anàlisi consistent a respondre un qüestionari referit a una partitura facilitada pel Conservatori en el moment de la prova. Les preguntes poden ser d’índole formal, temàtica i harmonicotonal. La partitura pot ser instrumental, vocal o vocal i instrumental (fins a un màxim de quatre instruments o parts vocals). No es facilita l’audició de la partitura. Aquest exercici representa el 50 % dela nota de la part A.
 • b) Exercici d’harmonia consistent a xifrar harmònicament i funcionalment i a realitzar per a cor mixt a quatre veus un baix donat. La realització ha de ser escolàstica, ha d’estar articulada rítmicament amb valors no més breus que la negra i s’hi han d’utilitzar, com amínim, acords tríades i de sèptima de dominant en estat fonamental i invertits, així com algun acord de dominant secundària. En el cas d’utilitzar alguna nota estranya als acords, ha de figurar en el xifrat de realització harmònica. El baix ha de tenir una extensió compresa entre vuit i dotze compassos. Aquest exercici representa el 50 % de la nota de la part A.

Part B (66,7%):

 • Exercici historicofilosòfic:
  • Comentari de texto
  • Comentari de tres audicions
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

EXEMPLES
D’EXAMEN

Per a les especialitats de Clàssic:

Exemples d’exàmens de les proves d’Anàlisis i d’Harmonia: [1][2]

Repertori orientatiu de percussió [PDF]

 

Per a l’especialitat de Jazz i Música Moderna:

Exemple de la prova d’accés [PDF]

Àudios “Lover Man”:

Exemples de dictats [PDF]

Exemple de dictat harmònic [MP3]

Exemple de dictat melòdic [MP3]

Accés a
matriculació

Si has llegit el teu nom a la llista definitiva d’adjudicació de places, enhorabona! Ja només et falta completar la fase de matriculació per a ser alumne del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

ANAR

NOTÍCIES

17 març, 2023

Portes Obertes en línia 2023 Inscripció del 23 al 31 de març de 2023. Sessions en ..

Entra

13 gener, 2023

BOIBS i formulari inscripció Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Supe..

Entra

7 desembre, 2022

Ajuts bonificació de matrícules Bases de la convocatòria d’ajuts de bonificació..

Entra