Estabilització Laboral FESMAE-IB

Estabilització Laboral FESMAE-IB

11 de juliol de 2024
Llistat provisional d’aspirants que han superat l’exercici del procés d’estabilització per concurs oposició [FESMAE] – PDF

9 de juliol de 2024
Llistat definitiu de valoracions Tribunal 2 [ESADIB] – PDF

3 de juliol de 2024
Llistat definitiu de valoracions Tribunal 1 [CSMIB] – PDF

27 de juny de 2024
Procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places del cos de Professors de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques – CONVOCATÒRIA CONCURS PER OPOSICIÓ [PDF]

19 de juny de 2024
Llista provisional amb la baremació de les places del procés d’estabilització del CSMIB [PDF]

S’han baremat més places de les requerides després que el tribunal detectés que algunes autobaremacions, un cop revisades, havien resultat més baixes que la d’alguns altres aspirants que estaven en situació inferior.
La puntuació total obtinguda per cada una de les persones aspirants és la que consta a la columna GTPOB-TR del llistat.
Les persones aspirants disposen d’un termini de set dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini les persones interessades poden sol·licitar veure l’expedient de valoració. Amb aquesta finalitat, les persones interessades en tenir vista de l’expedient podran fer-ho dia 26 de juny en horari de 09 a 12 hores al Conservatori Superior de Música i Dansa, a l’aula 24.
Les al·legacions s’han de presentar al registre de la Fundació mitjançant un escrit adreçat al tribunal.

5 de juny de 2024
Acta de la sessió del dia 5 de juny de 2O24 del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per Concurs extraordinari de mèrits de la
FESMAE-IB per cobrir places de professors de la Fundació (CSMIB) (tribunal1@fesmae.com) [PDF]

30 de maig de 2024
Resolució del conseller d’Educació i Universitats i president del patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes
Balears de modificació de la resolució mitjançant la qual es nomenem els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional
d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMA-IB)
per cobrir places de professor de la Fundació [PDF]

14 de maig de 2024
Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes
Balears (FESMAE-IB) pel qual s’aprova l’Acord del Tribunal sobre el procés excepcional
d’estabilització per al concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE per cobrir places de PAS i
nomenament dels aspirants que han superat el procés selectiu del concurs [PDF]

17 d’abril de 2024
Resolució del president de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) per la qual s’aproven les llistes
informatives de l’ordre dels aspirants d’acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d’autobaremació i requeriment
per a l’acreditació dels mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable, en els processos d’estabilització de la Fundació, (CSMIB) (Tribunal1@fesmae.com) [PDF] Per veure la llista amb més claredat, ja que hi ha nombroses columnes, es pot fer zoom amb el programa Adobe Acrobat.

Resolució del president de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) per la qual s’aproven les llistes
informatives de l’ordre dels aspirants d’acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d’autobaremació i requeriment
per a l’acreditació dels mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable, en els processos d’estabilització de la Fundació, (ESADIB)
(tribunal2@fesmae.com) [PDF] Per veure la llista amb més claredat, ja que hi ha nombroses columnes, es pot fer zoom amb el programa Adobe Acrobat.

02 de febrer de 2024
Annex a la llista publicada dia 02 de febrer de 2024 del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE-IB per cobrir places de professors de la Fundació (CSMIB) (Tribunal1@fesmae.com) [PDF]
Llistat amb la puntuació – CSMIB [PDF]

Annex a la llista publicada dia 02 de febrer de 2024 del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE-IB per cobrir places de professors de la Fundació (ESADIB) (Tribunal2@fesmae.com) [PDF]
Llistat amb la puntuació – ESADIB [PDF]

19 de gener de 2024
Acta de la sessió del dia 19 de gener de 2024 del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits de la
FESMAE-IB per cobrir places de professors de la Fundació (ESADIB) [PDF]

Acta de la sessió del dia 19 de gener de 2024 del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits de la
FESMAE-IB per cobrir places de professors de la Fundació (CSMIB) [PDF]

17 de gener de 2024
Acord del Tribunal per a la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu del concurs de personal PAS [PDF]

02 de desembre de 2023
Acord del Tribunal amb les puntuacions i els requerimients de la convocatòria de personal PAS [PDF]

23 de noviembre de 2023
Comunicat de les entrevistes a la convocatòria de personal PAS, hores i llistats dels convocats [PDF]

18 d’octubre de 2023
Publicació de les llistes de les puntuacions provisionals aprovades pel Tribunal del procés excepcional d’estabilització per al concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE-IB per cobrir places de personal d’administració i serveis de la Fundació [PDF]

Palma, 30 de maig de 2023
Acord del president de la FESMAE-IB per la qual s’aprovem les llistes definitives de les persones admeses i excloses en als processos d’estabilització de la FESMAE-IB [PDF]

 

Palma, 5 de maig de 2023
Resolució del Conseller d’Educació Professional i president del patronat de la FESMAE-IB mitjançant la qual es nomenen els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de personal d’administració i serveis de la Fundació [PDF]

Resolució del Conseller d’Educació Professional i president del patronat de la FESMAE-IB mitjançant la qual es nomenen els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de professor de la Fundació [PDF]

Resolució del Conseller d’Educació Professional i president del patronat de la FESMAE-IB mitjançant la qual es nomenen els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs-oposició per cobrir places de professor de la Fundació [PDF]

 

3 d’abril de 2023
Acord del president de la FESMAE-IB pel qual s’aproven les llistes provisionals de les persones admeses i de les excloses en els processos d’estabilització de la FESMAE-IB [PDF]