Albert Costa Vendrell

Trombó Jazz
Departament de Jazz
Estudis d’interpretació-jazz

Albert Costa Vendrell

Masterclass

Albert Costa Vendrell

21 de desembre de 2022